999 kr to free shipping
1-3 dni roboczych
Bezpieczne płatności
Discount Codes Unavailable During the Sale

Warunki korzystania

Ta strona internetowa („Witryna”) jest własnością i jest zarządzana przez Irootfor AB Sweden. (“x-gamer”, “Xgamer”, “we”, “us” or “our”).Korzystanie z tej Witryny oraz treści i informacji dostępnych w tej Witrynie (łącznie „Usługi”) podlega akceptacji i przestrzeganiu warunków określonych w niniejszych warunkach użytkowania (łącznie „Warunki korzystania” ) oraz w innych miejscach tej Witryny. Terminy „ty”, „twój”, „twój”, „członek”, „członkowie” i „ty” odnoszą się do wszystkich odwiedzających/członków tej Witryny. Uznaje się, że Twoja zgoda na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania i związanie się nimi następuje w momencie pierwszego korzystania z Witryny. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie powinieneś przeglądać informacji ani uzyskiwać towarów, usług lub produktów z tej Witryny. Mamy pełne prawo do edytowania lub usuwania dowolnej zawartości Witryny, w tym niniejszej Umowy, bez powiadamiania użytkownika.

KORZYSTANIE Z TEJ STRONY
Zgadzasz się nie:-

(a) powielać, kopiować, rozpowszechniać, modyfikować, publikować, przesyłać, wyświetlać, używać, ponownie wykorzystywać, ponownie publikować, przypisywać, udzielać podlicencji, sprzedawać lub wykorzystywać do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych jakiejkolwiek części Strony, korzystania z Strony lub dostępu do Strony.

(b) próbować zmieniać, dodawać, usuwać, niszczyć, hakować lub w inny sposób ingerować w tę Stronę lub jakiekolwiek materiały lub treści wyświetlane na tej Stronie; i/lub

(c) uzyskiwać dostępu do tej Strony lub korzystać z niej w jakikolwiek sposób, który mógłby lub ma na celu uszkodzenie lub osłabienie Strony lub dowolnego serwera lub sieci stanowiącej podstawę Strony lub zakłócanie korzystania z Strony przez inne osoby.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI
Mamy grupową politykę prywatności, która określa, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi, które możesz podać lub które możemy gromadzić w związku z dostępem lub korzystaniem z tej witryny. Polityka jest dostępna na tej stronie. Akceptujesz i zgadzasz się na warunki określone w Polityce oraz wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych zgodnie z Polityką.

ZGŁOSZENIA
Możesz publikować recenzje produktów lub usług, komentarze, sugestie lub inne wiadomości (łącznie określane jako „Zgłoszenia”), o ile treść Twoich Zgłoszeń nie jest niezgodna z prawem, zawierająca groźby, obraźliwa, złośliwa, zniesławiająca, naruszająca prywatność, nieprzyzwoita , bluźniercze, o charakterze jednoznacznie seksualnym, oszukańcze lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub wyrządzające szkodę osobom trzecim (w tym między innymi wszelkie treści zachęcające do postępowania stanowiącego przestępstwo, powodujące odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszające obowiązujące prawo). Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia Przesłania. Zastrzegamy sobie prawo (ale nie obowiązek) do monitorowania, edytowania i usuwania wszelkich Zgłoszeń. Publikując lub wysyłając nam jakiekolwiek Zgłoszenia, udzielasz nam niewyłącznego, wieczystego, nieodwołalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa do używania, powielania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia prac pochodnych, rozpowszechniania i wyświetlania takich Zgłoszeń w dowolnych mediach.

PROMOCJE
1. Od czasu do czasu możemy oferować i/lub współsponsorować konkursy i gry w Witrynie. Każda z tych czynności podlega szczegółowym zasadom dostępnym w Serwisie.

2 Od czasu do czasu mamy specjalne rabaty i inne akcje promocyjne. Jeśli podczas realizacji transakcji zaakceptujesz to, wyślemy Ci SMS z powiązanymi informacjami. Zawsze możesz zaktualizować swoją dane, logując się na swoje konto użytkownika i przełączając odpowiednie opcje.

OŚWIADCZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Ta Strona , Usługi, informacje w tej Stronie i korzystanie ze wszystkich powiązanych funkcji są dostarczane na zasadzie „tak jak jest, w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych.

2. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zrzekamy się wszelkich oświadczeń i gwarancji związanych z niniejszą Stroną i jej zawartością, w tym w odniesieniu do wszelkich nieścisłości lub pominięć w tej Stronie, gwarancji przydatności handlowej, jakości, przydatności do określonego celu, dokładności , dostępność, nienaruszanie lub dorozumiane gwarancje z przebiegu transakcji lub korzystania z handlu.

3. Nie gwarantujemy, że ta Strona będzie zawsze dostępna, nieprzerwana, terminowa, bezpieczna, wolna od błędów lub wolna od wirusów komputerowych lub innego inwazyjnego lub szkodliwego kodu, ani że na Stronie nie będą miały wpływu żadne działania siły wyższej ani inne zdarzenia siły wyższej, w tym niemożność uzyskania lub brak niezbędnych materiałów, urządzeń sprzętowych, zasilania lub telekomunikacji, brak sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych oraz awaria sprzętu lub urządzeń informatycznych lub telekomunikacyjnych.

4. Chociaż możemy dokładać wszelkich starań, aby umieszczać w tej Stronie dokładne i aktualne informacje, nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń co do ich dokładności, aktualności lub kompletności. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, SZKODY WTÓRNE LUB KARNE, JAKIEKOLWIEK SPOWODOWANE, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO, KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA, POLEGANIA NA LUB POBIERANIA ZE STRONY LUB JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIEŃ, NIEDOKŁADNOŚCI INFORMACJI LUB JEJ PRZEKAZYWANIA, W TYM USZKODZENIA NIE OGRANICZAJĄCE SIĘ DO DZIAŁALNOŚĆ LUB ZYSKI, WYKORZYSTANIE, DANE LUB INNE NIEMATERIALNE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁEM POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

5. Powyższe wyłączenia i ograniczenia mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo. Nie ma to wpływu na żadne z ustawowych praw konsumenta, których nie można wykluczyć ani ograniczyć.

6. Niezależnie od naszych wysiłków w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej Strony/Systemu, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie elektroniczne transfery danych są potencjalnie podatne na przechwycenie przez inne osoby. Nie możemy i nie gwarantujemy, że transfery danych w ramach tej Stronie lub poczta elektroniczna przesyłana do i od nas nie będą monitorowane ani odczytywane przez inne osoby.

7. Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby zapewnić, że wszelkie oprogramowanie udostępnione w tej Stronie nadaje się do pobrania, instalacji i użytkowania przez użytkownika, każde takie oprogramowanie jest dostarczane „tak jak jest” bez żadnej gwarancji. W szczególności i bez ograniczeń nie gwarantujemy, że takie oprogramowanie jest wolne od wirusów, bez wad, kompatybilne z innym oprogramowaniem lub systemami operacyjnymi lub nadaje się do określonego celu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane pobieraniem, instalacją lub używaniem takiego oprogramowania, a ogólne wyłączenia i ograniczenia powyżej mają zastosowanie do takiego pobierania, instalacji lub użytkowania przez użytkownika.

LINKI DO TEJ STRONY
Nie możesz tworzyć łącza do żadnej podstrony tej Strony bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jeśli tworzysz łącze do podstrony tej Strony, robisz to na własne ryzyko, a niniejsze Warunki użytkowania będą miały zastosowanie do korzystania z tej Strony poprzez łącze do niej.

REKLAMY OSÓB TRZECICH I LINKI DO WITRYN OSÓB TRZECICH
Strona może wyświetlać na Stronie reklamy stron trzecich, takie jak banery reklamowe i teksty wyskakujące oraz linki do witryn stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść takich reklam lub linków, jakiekolwiek produkty, usługi lub inne materiały związane z takimi reklamami, jakąkolwiek witryną, do której prowadzą łącza, lub dowolnym łączem zawartym w witrynie, do której prowadzą łącza. Wyświetlenie takiej reklamy lub linku nie oznacza poparcia przez nas reklamy lub witryny, do której prowadzi łącze, ani żadnej zawartej w nich treści. W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, WOBEC NIKOGO ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA LUB STRATY WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWANIA, DALSZEGO UŻYTKOWANIA LUB POLEGANIA NA JAKIEJKOLWIEK REKLAMACH STRON TRZECICH WYŚWIETLANYCH W WITRYNIE, JAKICHKOLWIEK PRODUKTACH, USŁUGACH LUB INNYCH MATERIAŁACH JAKIEKOLWIEK TAKIE REKLAMA, JAKIEKOLWIEK POŁĄCZONE WITRYNY OSÓB TRZECICH LUB JAKIEKOLWIEK LINKI ZAWARTE W POŁĄCZONEJ WITRYNIE.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Wszystkie treści redakcyjne, informacje, zdjęcia, ilustracje, dzieła sztuki i inne materiały graficzne oraz nazwy, logo i znaki towarowe w tej Stronie są chronione prawami autorskimi i/lub innymi prawami i/lub traktatami międzynarodowymi i należą do nas i/lub naszych dostawców, w zależności od przypadku. Te prace, logo, grafiki, dźwięki lub obrazy nie mogą być kopiowane, reprodukowane, retransmitowane, dystrybuowane, rozpowszechniane, sprzedawane, publikowane, transmitowane lub rozpowszechniane w całości lub w części, chyba że wyraźnie zezwolimy na to przez nas i/lub naszych dostawców, ponieważ przypadek może być.

Nothing contained on the Site should be construed as granting by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to use any trademark displayed on the Site without our written permission. Misuse of any trademarks or any other content displayed on the Site is prohibited.

Nie zawahamy się podjąć kroków prawnych przeciwko nieuprawnionemu użyciu jej znaków towarowych, nazw lub symboli w celu zachowania i ochrony jego praw w tej sprawie. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWANIA
Niniejsze Warunki użytkowania mogą być od czasu do czasu modyfikowane. Wszelkie modyfikacje niniejszych Warunków użytkowania wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania. Dlatego przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z niniejszymi Warunkami użytkowania. Dalsze korzystanie z Strony po jakichkolwiek modyfikacjach Warunków użytkowania oznacza akceptację zmodyfikowanych Warunków użytkowania

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
Dostęp do tej Strony można uzyskać ze wszystkich krajów na całym świecie, w których pozwala na to lokalna technologia. Ponieważ każdy kraj ma inne przepisy, wchodząc na tę Stronę, zarówno my, jak i Ty zgadzasz się, że prawo Szwecji, bez względu na zasady kolizyjne, będzie miało zastosowanie do wszystkich spraw związanych z niniejszymi Warunkami użytkowania.

Akceptujesz i zgadzasz się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów szwedzkich w odniesieniu do wszelkich sporów lub różnic wynikających z i/lub w związku z niniejszymi Warunkami użytkowania

INFORMACJE KONTAKTOWE
IROOTFOR AB

Numer rejestracyjny firmy: 556868-1133

Numer telefonu: 076-0390788

Adres: FJÄRAS SMEDJEVÄGEN 19 439 74 Fjäras Hallands län