Villkor

Denna webbplats ("Webbplatsen") ägs och drivs av Irootfor AB Sverige. ("x-gamer", "Xgamer", "vi", "oss" eller "vår"). Användningen av denna webbplats och innehållet och informationen som är tillgänglig på denna webbplats (sammantaget "Tjänsterna") ska vara föremål för godkännande av och efterlevnad av villkoren som anges i dessa användarvillkor (sammantaget "Användarvillkoren" ) och på andra ställen på denna webbplats. Termerna "du", "din", "din", "medlem", "medlemmar" och "dig själv" hänvisar till alla besökare/medlemmar på denna webbplats. Ditt samtycke att följa och vara bunden av dessa användarvillkor anses inträffa vid din första användning av webbplatsen. Om du inte godkänner dessa användarvillkor bör du inte granska information eller skaffa varor, tjänster eller produkter från denna webbplats. Vi har full rätt att redigera eller ta bort allt innehåll på webbplatsen, inklusive detta avtal, utan att meddela dig.

ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS
Du samtycker till att inte:-

(a) reproducera, kopiera, distribuera, modifiera, publicera, överföra, visa, använda, återanvända, återpublicera, tilldela, underlicensiera, sälja eller utnyttja för något offentligt eller kommersiellt syfte, någon del av webbplatsen, användning av webbplatsen , eller tillgång till webbplatsen.

(b) försöka ändra, lägga till, ta bort, förstöra, hacka eller på annat sätt störa denna webbplats eller något material eller innehåll som visas på denna webbplats; och/eller

(c) komma åt eller använda denna webbplats på något sätt som kan eller är avsett att skada eller försämra webbplatsen, eller någon server eller nätverk som ligger bakom webbplatsen, eller störa någon annans användning och upplevelse av webbplatsen.

ANVÄNDNING AV INFORMATION
Vi har en gruppsekretesspolicy som anger hur vi hanterar personuppgifter som du kan tillhandahålla eller som vi kan samla in, i samband med din åtkomst till eller användning av denna webbplats. Policyn finns tillgänglig på denna webbplats. Du accepterar och samtycker till villkoren som anges i policyn och samtycker till insamling, användning och utlämnande av dina personuppgifter i enlighet med policyn.

BIDRAG
Du får publicera recensioner av produkter eller tjänster, kommentarer, förslag eller andra meddelanden (kollektivt kallade "Inskickningar") så länge innehållet i ditt bidrag inte är olagligt, hotande, kränkande, illvilligt, ärekränkande, integritetskränkande, obscent , profant, sexuellt explicit, bedrägligt eller på annat sätt stötande eller skadligt för tredje part (inklusive, men inte begränsat till, allt innehåll som uppmuntrar till beteende som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot tillämplig lag). Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon person eller enhet eller på annat sätt vilseleda angående ursprunget till ditt bidrag. Vi förbehåller oss rätten (men inte skyldigheten) att övervaka, redigera och ta bort alla bidrag. Genom att lägga upp eller skicka inlämningar till oss ger du oss en icke-exklusiv, evig, oåterkallelig och fullständigt underlicenserbar rättighet att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera och visa sådant bidrag i alla media .

KAMPANJER
1. Då och då kan vi erbjuda och/eller vara medsponsor av tävlingar och spel på webbplatsen. Var och en av dessa aktiviteter ska styras av specifika regler som är tillgängliga från webbplatsen.

2 Då och då har vi speciella rabatter och andra kampanjkampanjer. Om du accepterar det under kassan skickar vi ett SMS med relaterad information. Du kan alltid uppdatera ditt testamente genom att logga in på ditt användarkonto och byta motsvarande alternativ.

ANSVARSFRISKRIVNING OCH ANSVARSFRISKRIVNING
1. Denna webbplats, tjänsterna, informationen på denna webbplats och användningen av alla relaterade faciliteter tillhandahålls på "i befintligt skick, som tillgänglig" utan några garantier vare sig uttryckliga eller underförstådda.

2. Så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag frånsäger vi oss alla utfästelser och garantier relaterade till denna webbplats och dess innehåll, inklusive i samband med eventuella felaktigheter eller utelämnanden på denna webbplats, garantier för säljbarhet, kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, noggrannhet , tillgänglighet, icke-intrång eller underförstådda garantier från affärer eller användning av handel.

3. Vi garanterar inte att denna webbplats alltid kommer att vara tillgänglig, oavbruten, i rätt tid, säker, felfri eller fri från datavirus eller annan invasiv eller skadlig kod eller att denna webbplats inte kommer att påverkas av Guds handlingar eller annandra oförutsägbara händelser.

4. Även om vi kan göra rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och uppdaterad information på denna webbplats, lämnar vi inga garantier eller utfästelser om dess riktighet, aktualitet eller fullständighet. SÄRSKILDA, FÖLJDSKADOR ELLER STRAFSKADOR, HUVUDSAKLIGT ORSAKAD, RESULTAT AV DIN TILLGÅNG TILL, ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRLIGHET ATT ANVÄNDA, LITTA PÅ ELLER LADDA NER FRÅN WEBBPLATSEN, ELLER NÅGRA FÖRSENINGAR, ORAKTIGHETER I INFORMATIONEN SOM INTE KOMMER TILL INFORMATION ELLER INFÖRANDE ELLER I FÖRLUST AV VERKSAMHET ELLER VINST, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANNAT IMMATERIELLT, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA.

5. Ovanstående undantag och begränsningar gäller endast i den utsträckning det är tillåtet enligt lag. Inga av dina lagstadgade rättigheter som konsument som inte kan uteslutas eller begränsas påverkas.

6. Trots våra ansträngningar att säkerställa att vår webbplats/system är säkert, bekräftar du att alla elektroniska dataöverföringar är potentiellt mottagliga för avlyssning av andra. Vi kan inte, och garanterar inte, att dataöverföringar enligt denna webbplats, eller elektronisk post som överförs till och från oss, inte kommer att övervakas eller läsas av andra.

7. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att all programvara som görs tillgänglig på denna webbplats är lämplig för nedladdning, installation och användning av dig, tillhandahålls all sådan programvara "i befintligt skick" utan någon garanti. Specifikt och utan begränsning garanterar vi inte att sådan programvara är virusfri, utan defekter, kompatibel med annan programvara eller operativsystem eller lämplig för något specifikt ändamål. Vi tar inget ansvar för någon förlust eller skada som orsakas av nedladdning, installation eller användning av sådan programvara, och de allmänna undantagen och begränsningarna ovan gäller för sådan nedladdning, installation eller användning av dig.

LÄNKAR TILL DENNA WEBBPLATS
Du får inte skapa en länk till någon sida på denna webbplats utan vårt skriftliga medgivande i förväg. Om du skapar en länk till en sida på denna webbplats gör du det på egen risk och dessa användarvillkor kommer att gälla för din användning av denna webbplats genom att länka till den.

TREDJE PARTS ANNONSER OCH LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER
Webbplatsen kan visa annonser från tredje part, såsom bannerannonser och popup-texter, och länkar till tredje parts webbplatser, på webbplatsen. Vi är inte ansvariga för innehållet i sådana annonser eller länkar, några produkter, tjänster eller annat material som är relaterat till sådana annonser, någon länkad webbplats eller någon länk som finns på en länkad webbplats. Visningen av en sådan annons eller länk innebär inte att vi godkänner annonsen eller den länkade webbplatsen eller något innehåll däri. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ANSVARA, DIREKT ELLER INDIREKT, MOT NÅGON FÖR NÅGON SKADA ELLER FÖRLUST SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER RELATION TILL NÅGON ANVÄNDNING, FORTSATT ANVÄNDNING ELLER BEROENDE PÅ NÅGON TREDJE PARTS ANNONS SOM VISAS PÅ DEN ANVÄNDA PRODUKTSIDAN, EN SERVICE PÅ EN ANVÄNDNINGSSIDAN. NÅGON SÅDAN ANNONS, NÅGON LÄNKAD TREDJE PARTS WEBBPLATS ELLER NÅGON LÄNK SOM FINNS PÅ EN LÄNKAD WEBBPLATS.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Allt redaktionellt innehåll, information, fotografier, illustrationer, konstverk och annat grafiskt material samt namn, logotyper och varumärken på denna webbplats är skyddade av upphovsrättslagar och/eller andra lagar och/eller internationella fördrag, och tillhör oss och/eller våra leverantörer, i förekommande fall. Dessa verk, logotyper, grafik, ljud eller bilder får inte kopieras, reproduceras, återsändas, distribueras, spridas, säljas, publiceras, sändas eller cirkuleras helt eller delvis, såvida det inte uttryckligen tillåts av oss och/eller våra leverantörer, eftersom fall kan vara.

Ingenting som finns på webbplatsen ska tolkas som att det genom underförstått, estoppel eller på annat sätt beviljas någon licens eller rätt att använda något varumärke som visas på webbplatsen utan vårt skriftliga tillstånd. Missbruk av varumärken eller annat innehåll som visas på webbplatsen är förbjudet.

Vi kommer inte att tveka att vidta rättsliga åtgärder mot all obehörig användning av dess varumärken, namn eller symboler för att bevara och skydda dess rättigheter i ärendet. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri är förbehållna. Andra produkt- och företagsnamn som nämns häri kan också vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.

ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR
Dessa användarvillkor kan ändras från tid till annan. Alla ändringar av dessa användarvillkor kommer att träda i kraft när de publiceras. Du bör därför läsa dessa användarvillkor innan du gör någon beställning. Din fortsatta användning av webbplatsen efter eventuella ändringar av användarvillkoren indikerar att du accepterar de ändrade användarvillkoren

GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION
Denna webbplats kan nås från alla länder runt om i världen där den lokala tekniken tillåter. Eftersom varje land har olika lagar, samtycker både vi och du till att Sveriges lagar, utan hänsyn till lagkonfliktens principer, gäller för alla frågor som rör dessa Användarvillkor.

Du accepterar och samtycker till Sveriges domstolars exklusiva jurisdiktion med avseende på eventuell tvist eller skillnad som uppstår ur och/eller i samband med dessa användarvillkor

KONTAKTINFORMATION
IROOTFOR AB

organisationsnummer: 556868-1133

Telefonnummer: 076-0390788

Address: FJÄRAS SMEDJEVÄGEN 19 439 74 Fjäras Hallands län